چرا خط مقدم؟

ما
از ۱۳۹۷ خاکریز «انتشارات خط مقدم» جان گرفت تا از «مقاومت» روایت کند. خط مقدم پیگیر ناب‌ترین آدم‌ها و رخدادها و ارائه‌ی باکیفیت‌ترین روایت‌هاست تا پلی باشد میان آنچه در کشاکش جبهه‌ای به وسعت جهان رخ می‌دهد و مخاطبانی به گستردگی عالم.

خط مقدم ناشر تخصصی جبهه مقاومت و راوی خط مقدم مقاومت است.