«به روایت حبیب» در مسیر انتشار

گروه تحقیق انتشارات خط مقدم از سال 1398 به جمع آوری و تدوین خاطراتی پرداخته که حاصلش شده است کتاب «به روایت حبیب» که به زودی منتشر و تا یک ماه آینده وارد بازار نشر خواهد شد. کتاب به روایت حبیب...