مرز باریک بازجویی و مصاحبه

در مصاحبه‌های تاریخ شفاهی چگونه نباید بپرسیم؟ حاتم ابتسام خاطره‌های ما بیشتر از اینکه عکس باشند، نقش و خیال برساخته از ذهن و تصور ما هستند. بر پایه‌ی تحقیقات فراوانی به این نتیجه رسیده‌اند که...