یادداشتی بر کتاب «پسر ایل»

خشنودی فرزند ایل از عروج عارفانه علی‌الله سلیمی وقتی کتاب زندگی یک شهید را ورق می‌زنید، با جنبه‌های مختلف یک زندگی عارفانه و مجاهدت‌های بی‌شمار در راه رسیدن به معبود آشنا می‌شوید که هر...