او پسر ماست

یادداشتی درباره ی کتاب "این پسر من است" هادی خورشاهیان  "این پسر من است" داستان مستند زندگی دو شهید است. نه، انگار درباره‌ی شهیدان بسیاری است، ولی در زندگی "رسول جعفری" و پسرش "مهدی جعفری" تأمل...

این که شهید است و چه آراسته ست

یادداشتی درباره ی کتاب "بیست و هفت روز و یک لبخند" هادی خورشاهیان  "بیست و هفت روز و یک لبخند"، روایتی از زندگی شهید مدافع حرم "بابک نوری هریس" است که به قلم خانم "فاطمه رهبر" در نشر "خطّ مقدّم" به...

او پسر ماست

یادداشتی درباره ی کتاب "این پسر من است" هادی خورشاهیان  "این پسر من است" داستان مستند زندگی دو شهید است. نه، انگار درباره‌ی شهیدان بسیاری است، ولی در زندگی "رسول جعفری" و پسرش "مهدی جعفری" تأمل...